Clausula

from by BAESTIEN

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

lyrics

CZE:
Doby ráje netrvají věčně a čas ho postupně prorůstá dál a dál.
Bádání v otázkách všehopočátku je zdeformováno hledáním všemožných lží
a všech našich vzájemných rozdílů, které jsou použity proti sobě samým.
Nenávist je naší největší hnací silou, která tvoří ty nejvyšší plameny.
Kdy bič v pevném sevření dlaní se stal zárukou poslušnosti druhých.
V řadách se stále sjednocují další a další bozi.
Kdy v jejich jménech se stává člověk králem všech nižších.
Hry vyvolených se smrtí a jejich loutek.
Z pouhého rozmaru je všechna genialita znásilněna věčnou válkou.
Válka krále proti králům.
Válka boha proti bohům.
Válka člověka proti všemu.
Tisíce padají v okamžiku, miliony padají v breku.
Nesouhlasná slova nejsou nikdy vyslyšena.
Ukrást a ovládnout veškeré elementy Země.
Vládnout silou slunce a vypálit šrámy v poušť, kde výkřiky tichnou.
Pán země dusí Gaiu ve svých okovech a ta se znovu třese strachem.

Jeden malý moment vše změní.
V dáli jde cítit pach strachu v ráji.
Věčný řád narušil hlasitý křik,
který se dere vpřed tisíce let.

Svévolně stít nit mezi vším a jimy.
Z přežití je boj o nadřazení.
Kam vkročí hory jsou tesány v monumenty.
Kdy chtíč roste a lidství strádá.
Sláva - mamon, duše střádá.
Zotročit bratry a sestry.
Linií označit svá pohřebiště,
pro která budou zuřit a padat stále.
Dar tepla a světla byl zneužit,
pro zníčení sebe sama.
Chtěli být bohy a jediným pohybem své ruky zníčit vše.

Úsměvy topící se v řekách jejich slz.
Přejí si jejich vysychání a vrátit vše zpět.
Potenciál v nejlepší výtvor všech se obrátil pouze ve svou vlastní nemoc.
Matka Gaia v troskách, plamenech.
Poslední stopa v popelu byla zaváta.

Okovy začínají padat pod svou vlastní tíhou a zaznívá první nádech.


ENG:
Times of Eden doesn't last forever and time is gradually grow thorough it on and on.
Research in questions of all beginning is deformed by searching through all possible lies
and our differences which are used against us
Rage is our biggest impellent power which forms the highest flames.
When whip in a firm grip of the palm has become guarantee of obedience of others.
Another and another gods are arranging in rows.
When in their names the human is the king of all that are lower.
Games of chosen ones with dead and their puppets.
From mere whim all of greatness is raped with sempiternal war.
War of king against the kings
War of god against gods.
War of the human against all.
Thousand are falling in a moment millions succumb to tears.
Discordant words are not hear.
To stole and dominate the elements of the Earth.
To rule with might of the sun and cauterize gashes into desert where screams are becoming silent.
Lord of the earth strangles Gaia in his shackles as she is trembling with fear.

One small moment to change it all.
The smell of fear in the Eden is known in the distance.
Eternal order disrupted by the loud cry
which is coming up for thousand years.

Arbitrarily decapitate the string between all and them.
From survival is struggle of superiority.
Where mountains walk in is hew in monuments.
When lust grows and humanity suffers.
Glory - mammon accumulates souls.
To thrall brothers and sisters.
To mark our burial ground with line
which will rage and continuously fall.
The gift of warmth and light has been taken an advantage off
to destroy itself
They wanted to be gods and to destroy all with a single swipe of hand.

Smiles drowning in rivers of their tears
Wishing their desiccation and to turn it all back.
Potential in the best creation of all turned into it's own sickness.
Mother Gaia in debris, flames.
The last mark in the ash was covered.

Shackles begin to crumble it's own weight and the first breath emerges.

credits

from Uroboros, released November 8, 2016

tags

license

all rights reserved

about

BAESTIEN Czech Republic

post metal & crust from Sokolov/Cheb, Czech Republic

contact / help

Contact BAESTIEN

Streaming and
Download help